тараны үнэ ханшийн хувьд хоорондоо холбоотой тоосго