металлургийн болон уул уурхайн салбар 2010 оны 2-р боть 6-р