нигерийн уул уурхайн салбарын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох