сүүлийн үед ашигт малтмалын боловсруулах үйлдвэрийн загварыг боловсруулсан